منوی آرمن کباب

خوراک لقمه زعفرانی 35000 تومان

200 گرم

خوراک جوجه کباب سینه 31000 تومان

200 گرم

خوراک جوجه با استخوان 55000 تومان

اکبر جوجه

خوراک جوجه ترش 33000 تومان

(تتو کباب) 200 گرم

خوراک جوجه لاری مخصوص آرمن 33000 تومان

200 گرم

خوراک چنجه گوسفندی 75000 تومان

200 گرم

خوراک چنجه بیف گوساله 62000 تومان

اکبر جوجه

خوراک فیله کباب گوساله 69000 تومان

200 گرم

خوراک شیشلیک 90000 تومان

خوراک ماهی ایشخان کبابی 62000 تومان

چلو کره 15000 تومان

ساندویچ کوبیده 25000 تومان

ساندویچ جوجه کباب سینه 21000 تومان

ساندویچ جوجه ترش 22000 تومان

(تتو کباب)

ساندویچ جوجه لاری مخصوص آرمن 22000 تومان

ساندویچ چنجه گوسفندی 43000 تومان

ساندویچ چنجه بیف گوساله 37000 تومان

ساندویچ فیله کباب گوساله 41000 تومان

سباس 15000 تومان

آش ماست سنتی ارمنستان

بال یا کتف زعفرانی 18000 تومان

قارچ کبابی 17000 تومان

پنیر کبابی 21000 تومان

حمص 8000 تومان

کباب سبزیجات 13000 تومان

دونر گوشت 40000 تومان

ساندویچ

دونر گوشت 50000 تومان

پرسی

× انتقادات و پیشنهادات